วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำครูแนะแนวแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม นางสาวจันทร์จิรา กันทา นายอัสนี บรรจงปรุง ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564