ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ (13-01-2560) ( 22-08-2560 )
-รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ นางสาว พจนาจ เสาร์คำ ครูผู้ควบคุม นายอัสนี บรรจงปรุง -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม นายชาคริต สุวรรณโชติ นายอาคม อารี ครูผู้ควบคุม นายพิษณุ เล็กสิริ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม นายสมรักษ์ คำพุธ นายสรธร ปัญญาปะระ ครูผู้ควบคุม นายปิติพงศ์ สารกาศ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือ นางสาวกัญชพร กาวิโล นายวราวุฒิ หน่อโปธา ครูผู้ควบคุม นาวสาวนิรัชดา ถาวร ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ( 10-02-2560 ) ( 22-08-2560 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษาประกอบด้วย : 1.นายสรธร ปัญญาปะระ 2.นายสมรักษ์ คำพุธ ครูผู้ควบคุมทีม : นายปิติพงศ์ สารกาศ และ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษาประกอบด้วย : 1.นางสาวพจนาจ เสาร์คำ ครูผู้ควบคุมทีม : นายยุทธนา ตุ่นแก้ว ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม คว้า รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 12-03-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาประกอบด้วย : 1.นายณัชนันท์ อินตา 2.นายวรพล กันธา ครูผู้ควบคุมทีม : นายปิติพงศ์ สารกาศ ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 12-03-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม (ปวส.) ระดับภาค ครั้งที่ 24 นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาประกอบด้วย 1. นายอดิศร ถาใหม่ 2. นายณรงค์ สุวรรณคีรี ครูผู้ควบคุม : น.ส.ถิรนันท์ แสนคำ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]