ภาพกิจกรรม
ครูแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมได้ไปแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวฬุวัน ( 30-10-2563 )
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำครูแนะแนวแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม นางสาวจันทร์จิรา กันทา นายอัสนี บรรจงปรุง ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นปวส.ประกวดมารยาทชาวพุทธ มารยาทไทย ( 21-09-2563 )
เมื่อวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 นายบรรณพัชร์ บุญมาก นางสาวรุ่งทิวา มูลรังสี แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นปวส. ในการประกวดมารยาทชาวพุทธ มารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับสำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ณ ห้องสุทธาธรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งมารยาทอันดีงามถูกต้องตามแบบแผนมารยาทชาวพุทธ มารยาทชาวไทย ดูภาพกิจกรรม..

สาขาสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 แข่งทักษะระดับชาติ ( 05-08-2563 )
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่าย ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง (ปวช.) รับรางวัลชนะเลิศ ครูผู้ควบคุม ครูยุทธนา ตุ่นแก้ว และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้ควบคุม ครูอัสนี บรรจงปรุง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับแผนกสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ( 05-08-2563 )
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ดังนี้ ครูยุทธนา ตุ่นแก้ว นำนักศึกษา นายนราวิชณ์ เทียนทอง และนางสาวนภัทร์ ดีสม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือ ระดับ ปวช. รับรางวัลชนะเลิศ ครูอัสนี บรรจงปรุง นำนักศึกษา นายณัฐพงศ์ กันธะณะ และนางสาวชลดา นวนรเศรษฐ์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ในระดับ ปวส. รับรางวัลชนะเลิศ ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ (13-01-2560) ( 22-08-2560 )
-รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ นางสาว พจนาจ เสาร์คำ ครูผู้ควบคุม นายอัสนี บรรจงปรุง -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม นายชาคริต สุวรรณโชติ นายอาคม อารี ครูผู้ควบคุม นายพิษณุ เล็กสิริ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม นายสมรักษ์ คำพุธ นายสรธร ปัญญาปะระ ครูผู้ควบคุม นายปิติพงศ์ สารกาศ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือ นางสาวกัญชพร กาวิโล นายวราวุฒิ หน่อโปธา ครูผู้ควบคุม นาวสาวนิรัชดา ถาวร ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ( 10-02-2560 ) ( 22-08-2560 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษาประกอบด้วย : 1.นายสรธร ปัญญาปะระ 2.นายสมรักษ์ คำพุธ ครูผู้ควบคุมทีม : นายปิติพงศ์ สารกาศ และ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นักศึกษาประกอบด้วย : 1.นางสาวพจนาจ เสาร์คำ ครูผู้ควบคุมทีม : นายยุทธนา ตุ่นแก้ว ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม คว้า รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 12-03-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาประกอบด้วย : 1.นายณัชนันท์ อินตา 2.นายวรพล กันธา ครูผู้ควบคุมทีม : นายปิติพงศ์ สารกาศ ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 12-03-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม (ปวส.) ระดับภาค ครั้งที่ 24 นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาประกอบด้วย 1. นายอดิศร ถาใหม่ 2. นายณรงค์ สุวรรณคีรี ครูผู้ควบคุม : น.ส.ถิรนันท์ แสนคำ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]