นายบรรณพัชร์ บุญมาก นางสาวรุ่งทิวา มูลรังสี แผนกวิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส.

ในการประกวดมารยาทชาวพุทธ มารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับสำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา

ณ ห้องสุทธาธรรม

เพื่อดำรงไว้ซึ่งมารยาทอันดีงามถูกต้องตามแบบแผนมารยาทชาวพุทธ มารยาทชาวไทย