ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่าย ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง (ปวช.) รับรางวัลชนะเลิศ ครูผู้ควบคุม ครูยุทธนา ตุ่นแก้ว และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสถาปัตยกรรม ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้ควบคุม ครูอัสนี บรรจงปรุง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด