แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล ดังนี้ ครูยุทธนา ตุ่นแก้ว นำนักศึกษา นายนราวิชณ์ เทียนทอง และนางสาวนภัทร์ ดีสม เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือ ระดับ ปวช. รับรางวัลชนะเลิศ ครูอัสนี บรรจงปรุง นำนักศึกษา นายณัฐพงศ์ กันธะณะ และนางสาวชลดา นวนรเศรษฐ์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ในระดับ ปวส. รับรางวัลชนะเลิศ