ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน  ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับ ปวช.

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ปวช.1 45 23 68
ปวช.2 25 16 41
ปวช.3 37 27 64
ตกค้างรวมทั้งหมด 107 66 173 ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง

ระดับ ปวส.

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ปวส.1 18 8 26
ปวส.2 13 5 18

รวมทั้งหมด 31 13 44 ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง

ข้อมูล อยู่ในระหว่างการปรับปรุง โดย งานทะเบียน