นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ (13-01-2560) ( 22-08-2560 )
-รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ นางสาว พจนาจ เสาร์คำ ครูผู้ควบคุม นายอัสนี บรรจงปรุง -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม นายชาคริต สุวรรณโชติ นายอาคม อารี อ่านต่อ...
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ( 10-02-2560 )( 22-08-2560 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทค อ่านต่อ...
นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม คว้า รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24( 12-03-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจั อ่านต่อ...
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24( 12-03-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม (ปวส.) ระดับภาค ครั้งที่ 24 นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวั อ่านต่อ...